Kponéee

   

Nɛ́yángwɛ́, nyékúa mɔmbɛ́ ɨ́zá átésítɛ i bhɛ́ɛ́ nɛ́, néi nɛ́Mangbɛtʉ andrɛ. Nyá ú nyáámbwua t'ɔ́dhyɔ́ bali djó sɨ́ bhó nyɛ́ɨ́byɛ́ nɔ́ andrúákɨra nɛ́, únga ká sɨ́ nɛ́Tʉ́u i Angéle bha nɛ́,ɔ́dhyɔ́ si kányá ɛ́Mángbɛ́tʉ́ nɛ́, élilimbi, ánɔdhyɔ́  ákʉ́ɛ́ si múgwúa bhe mʉ́gá anúɔbɨ́ nɛ́.

   

Thumbnail image

   

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.