Contact

Aátaátɛ bhó nyátsɛ mala átɔ́dhyɔ́ si mɛɨmbɛ́mbá buru ndó amáádhyɔ to i nɛ́. Kaɨ nɔ́dhyɔ i bhó nyɛ́dha mala anúɛ́rʉ bhu táo nékuriɛ́lɛ i bhándrúé nɛ́ nɛ́. Bíábhénde drɨ́ múbhúa ɨ ánɔdhyɔ bhó ndrɔɨ, bhó bhe kákɛlya mɨ́o

Target Image